P R O J E K T O V Á   Č I N N O S T:

- KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ (NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE)
- DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTŮ
- VÝŠKOPISNÁ A POLOHOPISNÁ ZAMĚŘENÍ
- STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY
- STATICKÁ POSOUZENÍ STAVEB A KONSTRUKCÍ
- URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ STUDIE
- PROJEKTY OBČANSKÉ A BYTOVÉ VÝSTAVBY
- PROJEKTY PRŮMYSLOVÝCH STAVEB VČ. DOKUMENTACE OCELOVÝCH A ŽB KONSTRUKCÍ
- PROJEKTY VODOHOSPODÁŘSKÝCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB (ČOV, KOMUNIKACE, APOD.)
- VÝROBNÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH PRVKŮ
- PROJEKTY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI
- PROJEKTY INTERIÉRŮ

I N Ž E N Ý R S K Á   Č I N N O S T:

- OBSTARÁNÍ DOKLADŮ ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, STAVEBNÍCH POVOLENÍ, VODOHOSP. POVOLENÍ, ATP.
- AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA
- TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY APOD.